Meny
Om NRHF
Medlemsskap
Kontakt
Lover for NRHF
Styre og andre verv
Regler for bildebruk
 
Lover for NRHF
Vedtatt på årsmøtet 09.04.2013.

 

Kap. 1 Navn og formål:

Norsk Radiohistorisk Forening, forkortet NRHF, stiftet 15.11.1979, har til formål å:

1.1 Etablere kontakt mellom personer med interesse for radiohistorie.

1.2 Fremme almen interesse for radiohistorie og bidra til bevaring av radioteknisk utstyr.

1.3 Restaurere og bevare eldre radioutstyr samt beslektede gjenstander.

1.4 Registrere norsk radiohistorie og televirksomhet.

1.5 Bevare radiohistorisk litteratur og arkiver.

 

Kap. 2 Medlemskap:

2.1 Alle kan søke medlemskap i NRHF. Styret godkjenner eller avslår søknad om medlemskap.

2.2 Fra firma/forenings-medlemmer kan opp til tre personer møte på NRHF’s arrangementer.

2.3 Medlemmer og tillitsvalgte kan ikke handle på foreningens vegne uten samtykke fra styret eller årsmøtet.

 

Kap. 3 Årsmøtet:

3.1 Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og holdes hvert år innen utgangen av april måned. Innkallelse skjer skriftlig eller kunngjøres i medlemsbladet med minst to ukers varsel.

3.2 Innkallingen skal angi tid og sted samt de saker og forslag som skal behandles. Som vedlegg skal følge styrets årsmelding, regnskap for driftsåret med revisjonsberetning, budsjettforslag for kommende år og forslag på kandidater til valgene.

3.3 Hvert fremmøtt medlem har en stemme, firma/forenings-medlemmer har en stemme.

3.4 Det skal oppnevnes en referent og to medlemmer til å undertegne møteprotokollen.

3.5 Årsmøtet skal få seg forelagt og ta stilling til:

3.5.1 Styrets årsmelding.

3.5.2 Regnskap for driftsåret og revisjonsberetning.

3.5.3 Budsjettforslag.

3.5.4 Kontingent.

3.5.5 Rettidig innkomne forslag. Kun forslag nevnt i innkallingen kan behandles.

3.5.6 Valg: Det skal velges formann, kasserer, sekretær, ett styremedlem og to revisorer alle for en periode på to år. Valgene arrangeres slik at to styremedlemmer velges annet hvert år.  Formannen har dobbelt stemme ved lik stemmeavgivning i styresaker. En revisor velges hvert år.  I tillegg velges for en periode på ett år en varamann til styret og to personer til valgkomiteen.

3.5.7 Lovendringer krever 2/3 flertall. Andre beslutninger, unntatt oppløsning, skjer ved simpelt flertall.

3.6 Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom styret finner det påkrevet eller minst 10% evt. minst 25 av medlemmene skriftlig krever dette. Innkalling og saksliste må sendes medlemmene skriftlig med minst to ukers varsel.

 

Kap. 4 Styret:

4.1 Styret består av formann, kasserer, sekretær, 1 styremedlemmer samt en varamann.

4.2 Styret er beslutningsdyktig når alle er innkalt og minst tre møter.

4.3 Styret er ansvarlig for den daglige drift og skal sørge for at nødvendige tillitsverv blir besatt. Styret kan om ønskelig både opprette og nedlegge tillitsverv og komiteer. Alle tillitsverv skal ha en instruks. Liste over styremedlemmer og alle tillitsverv skal trykkes i medlemsbladet eller på annen måte gjøres kjent for medlemmene.

4.4 Styret har myndighet til å ekskludere medlemmer som har vært til skade for foreningen, dens medlemmer eller ved misbruk av foreningens navn.

 

Kap. 5: Oppløsning:

5.1 NRHF kan opphøre etter vedtak på to påfølgende lovlig innkalt årsmøter med 2/3 flertall.

5.2 Årsmøte skal ta stilling til hvordan NRHF midler skal disponeres.



ADR: Tvetenveien 157, 0671 Oslo      TLF: 22 75 62 11
All kopiering av bilder eller artikler kun etter tillatelse fra NRHF. Medlemmers bruk av bilder, se egne regler